انتخاب ابزار مناسب برای تصویر سازی داده (Data Visualization)

بسیاری از سازمان‌ها معمولاً دو ابزار Microsoft Power BI و هم Tableau را هنگام جستجوی ابزار تجسم داده‌های عالی مقایسه می‌کنند.